Tài khoản Chat GPT đã được gửi vào Email của bạn. Hãy kiểm tra kỹ các hòm thư bao gồm cả hòm thư Spam để nhận tài khoản.